مهدی هاشمی (رییس هیئت مدیره)

مهدی میاحی (مقدم)-(مدیر عامل)