سرما سرو اهورا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال ۱۴۰۱

سرما سرو اهورا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست۱۴۰۰

کمپرسور و انواع آن

کمپرسور دانفوس و انواع آن
کمپرسور کوپند و انواع آن
کمپرسور بیتزر و انواع آن