سرما سرو اهورا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال ۱۴۰۱

سرما سرو اهورا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست۱۴۰۰

ظرفیت درج شده در کاتالوگ چیلرها بیانگر ظرفیت اسمی چیلر است یا واقعی آن