سرما سرو اهورا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال ۱۴۰۲

             

سرما سرو اهورا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال ۱۴۰۱

ظرفیت درج شده در کاتالوگ چیلرها بیانگر ظرفیت اسمی چیلر است یا واقعی آن